Omówienie wyników pomiarów hałasu Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) i ocena zabezpieczeń w rejonie węzła Patriotów

Roman Pielaszek
Streszczenie

Omówiono pomiary hałasu w pobliżu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) zlecone przez Gminę Wawer na przykładzie punktu pomiarowego przy ul. Popiołów/Mszańskiej oraz sąsiedniego punktu przy ul. Bonisławskiej. Stwierdzono powszechne i drastycznie przekroczenie norm hałasu. Przedstawiono analizę sekundowych danych głośności POW. Analiza wykazała nieakceptowany poziom uciążliwości POW dla mieszkańców spowodowany hałasem.

Przedstawiono zastosowane w POW metody ochrony przed hałasem. Wykazano, że przygotowany na potrzeby inwestycji model propagacji hałasu jest wadliwy. W wyniku użycia wadliwego modelu zaniedbano instalacji wielu zabezpieczeń, w tym ekranów akustycznych i wałów ziemnych, zaś istniejące są często zbyt niskie.

Na skutek błędów w modelu dopuszczono do powstania przerw w ekranowaniu, które niweczą działanie sąsiadujących ekranów (strata pieniędzy).

Zaproponowano szereg koniecznych poprawek, w tym: budowę brakujących ekranów (optymalnie tunelu jak na Trasie Toruńskiej), usunięcie nieciągłości ekranowania, podniesienie wysokości ekranów, przeprojektowanie krawędzi ekranów, pokrycie nawierzchni drogi nowoczesną warstwą dźwiękochłonną, wprowadzenie ograniczenia szybkości w rejonach zamieszkanych wraz z odcinkowym pomiarem szybkości.

Dla uniknięcia kolejnych błędów, postuluje się też włączenie przedstawicieli zainteresowanych mieszkańców oraz Gminy Wawer do procesu projektowania brakujących zabezpieczeń przeciwhałasowych.

keywords:
Południowa Obwodnica Warszawy (POW), S2, hałas, statystyczne miary hałasu, Warszawa Wawer, linia otwocka, węzeł Patriotów

noise.ac.prs@pielaszek.com