Omówienie wyników pomiarów hałasu Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) i ocena zabezpieczeń w rejonie węzła Patriotów

Tytuł: “Omówienie wyników...”
Autor: Roman Pielaszek
Wersja: 0.1
Stron: 26
Copyright: Roman Pielaszek ISBN: N/A

Omówiono pomiary hałasu w pobliżu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) zlecone przez Gminę Wawer na przykładzie punktu pomiarowego przy ul. Popiołów/Mszańskiej oraz sąsiedniego punktu przy ul. Bonisławskiej. Stwierdzono powszechne i drastycznie przekroczenie norm hałasu. Przedstawiono analizę sekundowych danych głośności POW. Analiza wykazała nieakceptowany poziom uciążliwości POW dla mieszkańców spowodowany hałasem.

Przedstawiono zastosowane w POW metody ochrony przed hałasem. Wykazano, że przygotowany na potrzeby inwestycji model propagacji hałasu jest wadliwy. W wyniku użycia wadliwego modelu zanie- dbano instalacji wielu zabezpieczeń, w tym ekranów akustycznych i wałów ziemnych, zaś istniejące są często zbyt niskie.

Na skutek błędów w modelu dopuszczono do powstania przerw w ekranowaniu, które niweczą działanie sąsiadujących ekranów (strata pieniędzy).

Zaproponowano szereg koniecznych poprawek, w tym: budowę brakujących ekranów (optymalnie tu- nelu jak na Trasie Toruńskiej), usunięcie nieciągłości ekranowania, podniesienie wysokości ekranów, przeprojektowanie krawędzi ekranów, pokrycie nawierzchni drogi nowoczesną warstwą dźwiękochłonną, wprowadzenie ograniczenia szybkości w rejonach zamieszkanych wraz z odcinkowym pomiarem szybkości.

Dla uniknięcia kolejnych błędów, postuluje się też włączenie przedstawicieli zainteresowanych mieszkań- ców oraz Gminy Wawer do procesu projektowania brakujących zabezpieczeń przeciwhałasowych.


You may take a risk of an automated translation of the book:


Wyłączenie odpowiedzialności

Dokument zostaje udostępniony “jak jest”, dla minimalnego choćby pożytku Czytelnika. Może zawierać (i zapewne zawiera) braki oraz błędy, od odpowiedzialności za które autor niniejszym uchyla się.

Licencja

Tego dokumentu można używać dowolnie w zbożnych celach pod warunkiem prawidłowego odwoływania się. Więcej informacji pod adresem licensing.ac.pr@pielaszek.com (kliknij tutaj).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *