Omówienie wyników pomiarów hałasu Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) i ocena zabezpieczeń w rejonie węzła Patriotów

Omówiono pomiary hałasu w pobliżu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) zlecone przez Gminę Wawer na przykładzie punktu pomiarowego przy ul. Popiołów/Mszańskiej oraz sąsiedniego punktu przy ul. Bonisławskiej. Stwierdzono powszechne i drastycznie przekroczenie norm hałasu. Przedstawiono analizę sekundowych danych głośności POW. Analiza wykazała nieakceptowany poziom uciążliwości POW dla mieszkańców spowodowany hałasem.
Przedstawiono zastosowane w POW metody ochrony przed hałasem. Wykazano, że przygotowany na potrzeby inwestycji model propagacji hałasu jest wadliwy. W wyniku użycia wadliwego modelu zanie- dbano instalacji wielu zabezpieczeń, w tym ekranów akustycznych i wałów ziemnych, zaś istniejące są często zbyt niskie.
Na skutek błędów w modelu dopuszczono do powstania przerw w ekranowaniu, które niweczą działanie sąsiadujących ekranów (strata pieniędzy).
Zaproponowano szereg koniecznych poprawek, w tym: budowę brakujących ekranów (optymalnie tu- nelu jak na Trasie Toruńskiej), usunięcie nieciągłości ekranowania, podniesienie wysokości ekranów, przeprojektowanie krawędzi ekranów, pokrycie nawierzchni drogi nowoczesną warstwą dźwiękochłonną, wprowadzenie ograniczenia szybkości w rejonach zamieszkanych wraz z odcinkowym pomiarem szybkości.
Dla uniknięcia kolejnych błędów, postuluje się też włączenie przedstawicieli zainteresowanych mieszkań- ców oraz Gminy Wawer do procesu projektowania brakujących zabezpieczeń przeciwhałasowych. Read More …